thành lập năm 1955, là một trong những thành viên sáng lập của Tổ chức Năng suất Châu Á. CPC được giao làm đầu mối điều phối và...
flower markets worldwide. For instance, member countries of Asian Productivity Organization (APO) are increasingly making efforts...
trọng vào sự gia tăng NSLĐ của cả nền kinh tế. Theo báo cáo của tổ chức Năng suất Châu Á (APO, 2019), NSLĐ của Việt Nam giai đoạn...
China It is ironic that a founding member of 58-year-old Asian Productivity Organisation (launched in 1961) fares so badly....
digital technologies. Illustrating this, based on the 2018 Asian Productivity Organization (APO) Productivity Databook, Indonesian...
Asia. Dia saat ini memainkan peran penting sebagai Penasihat Blockchain untuk Asian Productivity Organization (APO), sebuah...
trì, phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch quốc gia (NBC) và Tổ chức Năng suất Châu Á – APO tổ chức hội thảo “Chia sẻ ứng dụng sản...
Lanka obtained membership in the Asian Productivity Organization. As a member of the Asian Productivity Organization, Sri...
thấy hội chợ này không chỉ “hưởng ứng Năm năng suất châu Á do Tổ chức Năng suất châu Á đề xướng” mà còn nhằm đạt đến những mục...